Scholarship Awardees
2017-19

Areeba Khan
83.19%
Kanika Hemrajani
82.28%
Sanjeev Singh
82.06%
Anirudh Kumar
82.06%
Aakriti Gupta
81.75%
Saloni Kesarwani
80.92%
Priyanka
79.11%
Md. Shariq Siddique
78.67%
Manish Malakar
78.47%
Amit Yadav(Finance)
78.42%
Vibhanshu Bhushan Singh
77.28%
Sailesh Chandak
77.22%
Sharul Rastogi
76.44%
Varun Srivastava
76.39%
Payal Singh
76.33%

Medal Winners

Shri Ram Murti Gold Medal for the HIGHEST marks
Somya
Khurana
2013
Amit
Yadav
2014
Nikhar
Agrawal
2015
Shri Ram Murti Silver Medal for securing
SECOND highest marks
Abhishek
Agarwal
2013
Shalu
Gupta
2014
Neelam
Maurya
2015
Shri Ram Murti Bronze Medal for securing
THIRD highest marks
Karishma
Sabhani
2013
Deepak
Kumar Bhashkar
2014
Vedpriya
Chandra
2015
Shri Ram Murti All Rounder Medal for Overall
Best Performance
Vimal
Verma
2013
Waseem
Ahmad Khan
2014
Neelam Maurya
2015