Scholarship Awardees
2019-21

Deepakshi Singh
81.84%
Ankita Devvansh
81.81%
Komal Sahu
80.33%
Ruchika Agarwal
80.21%


Arpita Asthana
79.24%
Sakshi Tripathi
78.24%
Anupriya Shukla
75.54%
Janvee Gupta
75.15%


Dilip Kumar
75.03%

Scholarship Awardees
2018-20

Shreya Kesarwani
84.11%
Arushi Chudhary
75.97%
Aditya Pratap
75.64%


Medal Winners

SRMS Gold Medal for Highest Marks and with a cash Prize of Rs.21000
Tanya Gupta
2015-17
Anish Ahmad
2016-18
Anirudh Kumar
2017-19
SRMS Silver Medal for securing second Highest Marks
Mariya Rais
2015-17
Abhinav Kumar
2016-18
Sanjeev Singh
2017-19
SRMS Silver Medal for securing third Highest Marks
Shantam Vaish
2015-17
Sakshi Srivastava
2016-18
Kanika Hemrajani
2017-19
SRMS All Rounder Trophy for Over All Best Performance
Chavi Kushwaha
2015-17
Atul Singh
2016-18
Shivani Gupta
2017-19